Vedtægter
 

 Vedtægter for Årslev Badminton klub

§ 1 Navn og hjemsted:
Foreningens navn er ”Årslev Badminton Klub”. Forkortet til ÅBK.

Foreningen har hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Foreningen er stiftet 22. januar 2005.

Foreningen er gennem Badminton Fyn medlem af Badminton Danmark, samt medlem af DGI Fyn og derigennem DGI.

§ 2 Formål:
Foreningens formål er gennem udøvelsen at fremme interessen for badminton på alle niveauer og samtidigt de enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3 Medlemskab:

Medlemsret kan erhverves af alle, der vedkender sig foreningens nærværende vedtægter. Medlemskabet skal fornyes hvert år.

Som medlemsbidrag (kontingent) til foreningen betales årligt et beløb per medlem. Beløbet fastsættes hvert år for én sæson af foreningen under hensyn til foreningens økonomi og forestående udgifter.

Medlemmerne er forpligtet til at betale kontingent til klubben. Betalt kontingent gælder indtil sæsonen, for den periode der er angivet (f.eks. normal sæson), slutter. Som medlem kan man ikke kræve kontingent retur, såfremt man stopper inden sæsonen slutter.

Det er medlemmernes pligt at rette sig efter de anvisninger, bestyrelsen eller trænerne giver med hensyn til orden og tilrettelagt træning.

Bestyrelsen kan nægte optagelse i foreningen, ligesom den kan udelukke et medlem, hvis den finder begrundet anledning dertil.

Følger et medlem sig forurettet, behandles deres klage på førstkommende bestyrelsesmøde i foreningen.

 § 4 Bestyrelsen:
Bestyrelsen kan bestå af 4 til 6 medlemmer benævnt som følgende:

 1. Formand
 2. Næstformand
 3. Kasserer
 4. Ungdomsformand
 5. Motionsformand
 6. medlem

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

I lige år afgår 2 til 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år afgår 2 til 3 bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, overtager 1. suppleanten mandatet for resten af det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.

Genvalg kan finde sted uden begrænsning.

Valgbart er ethvert medlem, der er fyldt 18 år, eller forældre til medlemmer under 18 år.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig i henhold til ovenstående. Bestyrelsen kan endvidere udpege nødvendige underudvalg.

Referat af afholdte møder i bestyrelsen, samt forhandlinger og beslutninger skal føres til protokols.

Ved alle indvarslede møder er bestyrelse beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutningerne tages ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Medlemmerne er forpligtet til at rette sig efter bestyrelsen beslutninger.

§ 5 Regnskab:
Kassereren fører regnskabet. Regnskabsperioden følger kalenderåret. Regnskabet er tilgængeligt 8 dage før generalforsamlingen.

§ 6 Tegningsregel:
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/giro-konti hver for sig.”

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån dog af den samlede bestyrelse.

§ 7 Generalforsamlingen:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året i marts måned. Indkaldelsen skal ske mindst 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Det skal ske enten ved bekendtgørelse i dagspressen, hjemmesiden, ved opslag på spillested og/eller ved direkte henvendelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal bekendtgøre dagsordenen for generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, såfremt den er korrekt og rettidig indvarslet.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
Stemmeret har alle fremmødte medlemmer der er fyldt 14 år, alternativt fremmødte forældre til medlemmer under 18 år, som har været medlem i mindst 14 dage og ikke er i kontingentrestance.

Alle medlemmer har taleret.
Hvis blot et medlem forlanger det, skal der ske skriftlig afstemning ved såvel personvalg samt andre valg.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
Dagsorden for den årlige, ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretninger
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Forelæggelse af budget
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af udvalgsmedlemmer iht. § 4
  1. Formand                                                 (vælges på lige år)
  2. 1-2 bestyrelsesmedlemmer                   (vælges på lige år)
  3. 2-3 bestyrelsesmedlemmer                   (vælges på ulige år)
  4. 1 - 2 suppleanter                                    (vælges hvert år)
  5. 1 revisor                                                 (vælges på ulige år)
  6. 1 revisorsuppleant                                  (vælges hvert år)
 7. Eventuelt

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter ønske herom. Anmodningen skal ske skriftlig og indeholde de forhold, som ønskes behandlet. På den ekstraordinære generalforsamling kan der ikke drøftes andre forhold end de, som er anledning til afholdelse af denne.
Anmodningen skal efterkommes senest 4 uger efter, at den er fremsat, og afvikles efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§ 10 Vedtægtsændringer:
Ændring af disse love og vedtægter kan kun finde sted, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen. Vedtagne beslutninger skal føres til protokol.

§ 11 Forpligtelser:
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med deres respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke økonomiske forpligtelser overfor foreningen, udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 12 Fusion med anden forening:
Foreningen kan sammenlægges med en anden forening, når 2/3 af fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 mdr.’s mellemrum.

§ 13 Opløsning:
Foreningen kan opløses ved en lovlig varslet generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 mdr.’s mellemrum.
Ved foreningens opløsning tilfalder formuen m.m. idræts- og ungdomsarbejdet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vedtaget på generalforsamlingen den 10. juni 2020.

 
 
 
 

Årslev Badmintonklub